blue bangkok

Concept Project

About Project

ลายเส้น-ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการสำรวจอาคารสถานที่ใน บางกอกซึ่งถ่ายทอดรูปแบบสถาปัตย์ ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวชุมชน จากพิกัดจริงสู่งานออกแบบทั้งสองมิติและสามมิติ เพื่อเป็นที่ระลึกของความทรงจำ

Project Detail

จากการเดินสำรวจตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2561 ของกรุงเทพมหานคร ในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ผู้ออกแบบเกิดความสนใจในรูปแบบตัวลายเส้นของอาคาร จึงทำการสืบค้นจากข้อมูลเอกสารและเดินสำรวจอีกหลายครั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาคาร บริบทสภาพแวดล้อม หรือแม้แต่อาคารบางแห่งสามารถสนทนากับเจ้าของได้โดยตรง จึงนำมาสู่การเก็บบันทึกผ่านภาพถ่ายและลายเส้น

โดยทำการจัดกลุ่มและจำแนกหมวดหมู่ตามความคิดของผู้ออกแบบ ดังนี้

1.อาคารแถว(วัสดุปูน) โดยมีรูปแบบลวดลายใกล้เคียงกกัน(หากจะอ้างอิงตามหลักวิชาการคงอยู่ในช่วงรอยต่อของรัชกาลที่5 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในรัชกาลที่7 และมีการบูรณะซ่อมแซม จนถึงปัจจุบัน) 
2.อาคารปิดมุม (เป็นความสนใจส่วนตัวของผู้ออกแบบ ที่อาคารแถวจากวัสดุปูนและไม้ในการสำรวจนั้น จะมีการสร้างอาคารในรูปแบบพิเศษเพื่อทำให้เป็นสัดส่วน และเน้นความงาม ทั้งบริเวณผังที่เป็นสี่แยก วงเวียน หรือริมทางสัญจรขนาดเล็ก ทั้งนี้ต้องขอทำการสืบค้นวัตถุประสงค์ของการออกแบบเพิ่มเติมต่อไป)

3.บ้านไม้ (ด้วยวัสดุไม้เป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีอายุการใช้งานและการดูแลค่อนข้างต่างจากวัสดุก่อสร้างชนิดอื่น อีกทั้งสภาพความคงทน จึงทำให้ผู้ออกแบบรู้สึกสนใจ และต้องการสำรวจศึกษา บ้านไม้ในบางกอก เป็นกรณีพิเศษ เพราะจากการสังเกต พบว่าอาจแบ่งกลุ่มอย่างหยาบได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.บ้านไม้ในรูปแบบมาตรฐาน(จากการการออกแบบและก่อสร้างอย่างมีมาตรฐาน เช่น บ้านททรงปั้นหยา) และ2.บ้านไม้ตามอัธยาศัย(สร้างจากวัสดุและรูปแบบง่ายๆ ส่วนมาเป็นการก่อสร้างของคนทั่วไป ซึ่งน่าสนใจและงดงามอย่างธรรมชาติ)

จากการสำรวจ ศึกษาและค้นคว้าเบื้องต้น จึงทำให้เกิดการออกแบบลายเส้นจากสถานที่จริง ซึ่งได้ทำการเก็บรวบรวมและแยกหมวดตามแนวคิดของผู้ออกแบบ และนอกจากนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการ ออกแบบสู่ผลิภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทต่างๆ อันมีลวดลายเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ เพื่อเข้าสู่บริบทของการศึกษาเมืองและการท่องเที่ยว นอกจากความตั้งใจในการศึกษาและอนุรักษ์เชิงบันทึกความทรงจำ

Styling Reference

Additional Document

Styling Tags
contemporary
Other Tags
handmade
Share this Project !

More Portfolio

by Tu Kaewpan view more