Terms of Use

ข้อตกลงการใช้บริการ

ขอต้อนรับสู่ tcdcconnect.com เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งดำเนินงานผ่านศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative and Design Center) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศสบ.”) เมื่อท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ tcdcconnect.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) จะถือว่าท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อ ไปนี้ของ ศสบ. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงการใช้บริการ”) โปรดเข้ามาอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้อีกเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

บริการของ ศสบ.

ศสบ. ให้บริการผู้ใช้เว็บไซต์ด้วยการทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ เช่น Directory , Article , งานหาคน , คนหางาน และงานขอแรง ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ผู้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นและ เนื้อหาต่างๆ ของตนในเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังเป็นศูนย์กลางให้นักออกแบบ, ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และผู้ผลิต ได้พบปะและร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหาในเว็บไซต์

เพื่อให้ ศสบ. สามารถรองรับและแสดงเนื้อหาของท่านในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่านตกลงยินยอมโดยการมอบเนื้อหาให้แก่ ศสบ. หรือด้วยการนำเนื้อหานั้นขึ้นแสดงในเว็บไซต์ ให้ ศสบ. มีสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์, สิทธิในการเผยแพร่และการจัดเก็บ (หรือสิทธิ์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้) ในรูปแบบใดก็ตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะใช้กันในอนาคต โดยสิทธิดังกล่าวเป็นแบบ non-exclusive, ใช้ได้ทั่วโลก, ไม่มีกำหนดเวลา, ไม่สามารถยกเลิกได้, ไม่เรียกเก็บค่าสิทธิ และสามารถให้สิทธิช่วงต่อไปได้ (แบบหลายระดับ) ท่านรับรองว่าเนื้อหาที่ท่านนำแสดงในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางที่ผิด) ของบุคคลอื่นใด