เฟอร์นิเจอร์จากกล่องเครื่องดื่ม Furniture from Recycled Beverage Packaging

About Project

โครงการศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพของแผ่นบอร์ดเรียบ (Eco board) สำหรับนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์

Project Detail
Category Tags
Furniture
Share this Project !