THE HERITAGE

Concept Project

About Project

VETIVER JEWELRY COLLECTION

Project Detail

The heritage คือ Jewelry collection ที่ทำขึ้นจากหญ้าแฝก เป็นผลงานการเข้าร่วมประกวดโครงการ 100 design ideas กับ siampiwat และ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก ศิลปะการทำเครื่องแขวนดอกไม้สดในสมัยรัตนโกสินทร์กลาง ซึ่งถือเป็นงานศิลปะที่เป็นมรดกของชาติอย่างหนึ่ง อาศัยความปราณีตและพิถีพิถันในการทำชิ้นงาน และอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นมรดกของชาติ นั่นก็คือวัสดุหญ้าแฝก ซึ่งเป็นสมบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ประทานเอาไว้ให้คนไทย

Drafting & Process

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by Takorn Tavornchotivong view more