Paper Mache Workshop

About Project

Paper Mache Workshop

Project Detail

Papermache   สร้างไอเดีย  Recycle จากกระดาษเหลือใช้ช่วยลดภาวะโลกร้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมี                           คุณค่าเป็นงานศิลปะ  สร้างตุ๊กตาจากกระดาษ ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายสีสันบนตัวตุ๊กตา แบบต่างๆ รู้จักการ  ขึ้นรูปตัวตุ๊กตาตั้งแต่เริ่มต้น

 

ภาพกิจกรรมที่ : โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ
Share this Project !

More Portfolio

by NUTCHA view more