Shoe Painting (เพ้นท์ออกแบบลวดลายรองเท้า)

About Project

Shoe Painting (Silvy Shoe Workshop)

Project Detail

สร้างสรรค์ลวดลายออกแบบด้วยตัวเองไม่เหมือนใคร 

กิจกรรม :   

1. เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เบื้องต้น การเพ้นท์  และเทคนิคพิเศษ

2. ออกแบบรองเท้าในรูปแบบของตนเอง (มีต้นแบบให้สามารถช่วยแนะแนวทาง)

3. สร้างสรรค์ลวดลายตามที่ได้ออกแบบไว้

4. เก็บรายละเอียดของลวดลาย
Share this Project !

More Portfolio

by NUTCHA view more