Plastic Tree

Concept Project

About Project

นำเก้าอี้พลาสติกทั่วไปที่เห็นเป็นปกติจนชินตา มาปรับเปลี่ยนวัสดุจากพลาสติกให้กลายเป็นไม้ โดยออกแบบให้มีความคล้ายคลึงของเดิม แต่ปรับเปลี่ยนสัดส่วนและรายละเอียดต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นไม้มากขึ้น เพื่อต้องการให้ผู้พบเห็นเกิดการเชื่อมโยงต่อเก้าอี้พลาสติกที่เคยพบเห็น และตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของวัสดุ

Project Detail

Styling Reference

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by studiocraps view more