STDesign!!!

Published / Produced Project | All | https://www.facebook.com/STDesignByRedMonkey/

About Project

Make your bike really Rally. ปรับเปลี่ยนรถของคุณให้เข้าสู่โลกของการแข่งขัน Rally  ด้วยวัตถุดิบและอุปกรณ์ในระดับการแข่งขัน  และDesign ตามสภาพการใช้งานจริงของรถแต่ละคันที่แตกต่างกันออกไป

Project Detail

Brochure

Styling Reference

Drafting & Process

Share this Project !