MARBLE & WOOD

About Project

หินอ่อน+ไม้ คือการผสมผสานของวัสดุจากธรรมชาติทั้ง2ชนิด เพิ่มอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่องานไม้แตกต่างออกไป

Project DetailMARBLE & WOOD


หินอ่อน+ไม้ คือการผสมผสานของวัสดุจากธรรมชาติทั้ง2ชนิด
เพิ่มอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่องานไม้แตกต่างออกไป การนำไม้สนมาผ่านกระบวนการขัดและทำสี

Styling Reference

Category Tags
Furniture
Share this Project !

More Portfolio

by skilled view more