+
Search ""
4 results
1 of 1
อีกหนึ่งงานที่ได้ลงในเว็บ Packaging Of The World กว่าจะมาเป็นงานต้นแบบ 5 MAGICS น้ำนมข้าวชงพร้อมดื่มในโครงการประชารัฐ รักสามัคคี
ที่มาของแพคเกจจิ้งง่ายๆ ของ MatchaZuki ที่ได้ลงใน Packaging Of The World
ตัด-ต้ม-ตาก ก็ทำกระดาษฟางข้าวได้แล้ว
ความในใจจาก ‘แจมเมอร์’ คนหนึ่งถึงกิจกรรม Bangkok Public Service Jam 2016