ZAMURAI

Concept Project

About Project

SUSHI BOX PROJECT

Project Detail

ZAMURAI SUSHI BOX PROJECT

Concept ในการออกแบบมาจาก มีดในการแร่ปลามาทำซูชิแต่ละคำ ต้องมีความคมมาก เหมือนดาบของซามูไร จึงออกแบบ ให้กล่องเป็นเหมือนผ้าคาดเอวของซามูไร และ ที่ใส่ตะเกียบ เป็นรูปดาบของซามูไร
เวลาเปิดกล่องซูชิก็จะต้องชักดาบออกมาก่อน เป็นลูกเล่นเล็กๆที่อยากให้ ผู้ทานซูชิได้เกิดความสนุกสนาน
logo จึงออกแบบเหมือนเรามีมีดที่คมมาก ใช้ฟันวงกลมพระอาทิตย์สีแดงในธงชาติญี่ปุน สื่อถึงความสดใหม่ของซูชิที่มาจากประเทศญ๊่ปุ่นจริงๆ

More Portfolio

by Sarnkamon view more