rubber killer : กระเป๋าจากยางรถยนต์

About Project

rubber killer : กระเป๋าจากยางรถยนต์

Project Detail

นำยางรถยนต์เก่ามาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นกระเป๋าสุดคูล ที่ใช้ได้ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

Other Tags
NULL
Share this Project !

More Portfolio

by rubber view more