rockademy

About Project

rockademy

Project Detailผู้ก่อตั้ง และ Music Director Rockademy ของโรงเรียนสอนดนตรี Rockademy ที่เปิดรับทุกคนที่มีความเป็นชาวร๊อกในหัวใจ ด้วยความเชื่อที่ว่าดนตรีร๊อกคือสุดยอดวิชาที่ช่วยสร้างความมั่นใจ และกล่อมเกลาทัศนคติในเชิงบวก และช่วยปลดปล่อยจินตนาการ
Category Tags
Music
Share this Project !

More Portfolio

by rockademy view more