การพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อม ผสมเทคโนโลยีการปักผ้า สู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย. Developing Mor-hom’s discharge printing and technology of embroidery fabric to menswear collection of Kwanyo Brand.

Published / Produced Project

About Project

โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อมผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผ้าม่อฮ่อมด้วยเทคนิคกัดลายด้วยสารธรรมชาติลงบนผ้าทอมือเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะ แทนการกดลายปั๊มเทียนที่มีความยุ่งยากใช้เวลานาน ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปักด้วยเครื่องจักรและการปักด้วยมือ โดยการพัฒนาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ในภาคเหนือของประเทศไทย. ‘Developing Mor-hom’s discharge printing and technology of embroidery fabric to menswear collection of Kwanyo brand’ project has attempted to develop Mor-hom fabric by the discharge technique using the natural substances on hand made fabric that created a beautiful and unique design. This technique was used to replace the candle holder technique which was more complicated and time-consuming. The technology was applied with the machine embroidery fabric and handmade embroidery fabric. The concept was developed together with the local community, Phrae Province, the northern part of Thailand.

Project Detail

โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อมผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผ้าม่อฮ่อมด้วยเทคนิคกัดลายด้วยสารธรรมชาติลงบนผ้าทอมือเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะ แทนการกดลายปั๊มเทียนที่มีความยุ่งยากใช้เวลานาน ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปักด้วยเครื่องจักรและการปักด้วยมือ โดยการพัฒนาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ในภาคเหนือของประเทศไทย 

              วิธีการดำเนินงาน  1.การลงพื้นที่ศึกษาลักษณะเอกลักษณ์ลวดลายผ้าม่อฮ่อมด้วยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ จากการลงสำรวจพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  2.ระดมความคิดเพื่อกำหนดขอบเขต แนวความคิด (Conceptรูปแบบ (Style) ของการออกแบบลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อม และเทคนิค ให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target group) ร่วมกับวางแผนคำปรึกษาทางการตลาด    3. ทดลองเทคนิคการพิมพ์กัดลวดลายลงบนผ้าม่อฮ่อมทอมือ  ร่วมกับเทคโนโลยีการปักด้วยเครื่องจักรและการปักด้วยมือ

          ผลการวิจัย  ได้พัฒนาผ้าม่อฮ่อม บ้านทุ่งโฮ้ง  จังหวัดแพร่ ในภาคเหนือของประเทศไทย ได้ผ้าม่อฮ่อมทอมือพิมพ์กัดสีด้วยสารธรรมชาติ  ทั้งหมด 3 ลวดลาย แรงบันดาลใจลวดลายผ้าได้จากวรรณกรรมไทย เรื่องรามเกียรติ์ โดยนำรูปดอกไม้ ใบไม้และสัตว์ในป่าหิมพานต์  แบ่งเป็น  หิมพานต์ภาคบนบก และหิมพานต์ภาคในน้ำ   ใช้เทคนิคการย้อมสีม่อฮ่อมจากธรรมชาติ 100% ลงบนผ้าฝ้ายทอมือ และกัดลายโดยใช้สารจากธรรมชาติ  ด้วยด่างทับทิมผสมกับหัวบุก ผสมเป็นเนื้อครีมแทนสีสกรีน (Silkscreen printing) กัดลวดลายด้วยวิธีการซักผ้าด้วยน้ำผสมกำมะถัน (Sulfur) หรือน้ำผสมขี้เถ้า จะทำให้เกิดลวดลาย และความเข้มอ่อนของสีที่กัดออกตามสัดส่วนและวิธีการของการซัก 

        ผลจากาการวิเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ด้านแฟชั่น  ลวดลายผ้าม่อฮ่อมทอมือพิมพ์กัดสีด้วยสารธรรมชาติ 3 ลวดลาย ที่ผสมกับเทคนิคการปักด้วยเครื่องและปักมือ ลงบนผ้าบางส่วน เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการออกแบบคลอเลคชั่น สำหรับเสื่อผ้าบุรุษในแบรนด์ ขวัญโย และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นอีกด้วย   ผลงานวิจัยฉบับนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Stratups and SMEs Pitching Driving ในงาน  Thailand Innovation Hubs 2018 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

‘Developing Mor-hom’s discharge printing and technology of embroidery fabric to menswear collection of Kwanyo brand’ project has attempted to develop Mor-hom fabric by the discharge technique using the natural substances on hand made fabric that created a beautiful and unique design. This technique was used to replace the candle holder technique which was more complicated and time-consuming. The technology was applied with the machine embroidery fabric and handmade embroidery fabric. The concept was developed together with the local community, Phrae Province, the northern part of Thailand.

The project procedure was established as follows: (1) to locally study the identity of Mor-hom design by collecting and making an analysis on secondary and primary information. The result of study will be used as a guideline for designing and developing the products; (2) to brainstorm the ideas in order to design the concept and style of Mor-hom’s discharge printing and technique to be matched with the target group requirement; and (3) to make a test on handmade Mor-hom’s discharge printing and technology of machine embroidery fabric and handmade embroidery fabric.

The results revealed that the researcher developed Mor-hom fabric at Tung Hong village, Phrae Province, the northern part of Thailand which created three Mor-hom’s discharge printing styles by using the natural substances. The fabric pattern was inspired by The Ramayana story. The flowers, leaves and animals from Himmapan forest were used to create Himmapan terrestrial part and Himmapan water part. The technique of Mor-hom’s discharge  from 100% natural substances on handmade cotton was used. The silkscreen printing was replaced by the natural substances which was the mixing between the potassium permanganate and konjac in a form of cream texture. The discharge printing was done by washing the fabric with the sulfur mixing with water or cinder mixing with water to create the milling. The color shading was burnt out according to the proportion and the washing method.

The results from the fashion experts and entrepreneurs could be summarized that three Mor-hom’s discharge printing styles using the natural substances mixing with the technology of machine embroidery and handmade embroidery on partial part of fabric were appropriate to use for designing the menswear collection brand Kwanyo. It was also a part of developing the labor skills in a local area. This research was award winners (Stratups and SMEs Pitching Driving)  with  Thailand Innovation Hubs 2018

VDO : FASHION PRESENTATION

VDO : FASHION PRESENTATION , FASH X KWANYO@BIFW2018

 

 

Styling Reference

Drafting & Process

Additional Document

Share this Project !