Privacy

ข้อตกลงการใช้บริการ

ขอต้อนรับสู่ tcdcconnect.com เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งดำเนินงานผ่านสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economy Agency (Public Organization)) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สศส.”) เมื่อท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ tcdcconnect.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) จะถือว่าท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อ ไปนี้ของ สศส. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงการใช้บริการ”) โปรดเข้ามาอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้อีกเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

บริการของ สศส.

สศส. ให้บริการผู้ใช้เว็บไซต์ด้วยการทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ เช่น Directory , Article , งานหาคน , คนหางาน และงานขอแรง ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ผู้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นและ เนื้อหาต่างๆ ของตนในเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังเป็นศูนย์กลางให้นักออกแบบ, ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และผู้ผลิต ได้พบปะและร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหาในเว็บไซต์

เพื่อให้ สศส. สามารถรองรับและแสดงเนื้อหาของท่านในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่านตกลงยินยอมโดยการมอบเนื้อหาให้แก่ สศส. หรือด้วยการนำเนื้อหานั้นขึ้นแสดงในเว็บไซต์ ให้ สศส. มีสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์, สิทธิในการเผยแพร่และการจัดเก็บ (หรือสิทธิ์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้) ในรูปแบบใดก็ตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะใช้กันในอนาคต โดยสิทธิดังกล่าวเป็นแบบ non-exclusive, ใช้ได้ทั่วโลก, ไม่มีกำหนดเวลา, ไม่สามารถยกเลิกได้, ไม่เรียกเก็บค่าสิทธิ และสามารถให้สิทธิช่วงต่อไปได้ (แบบหลายระดับ) ท่านรับรองว่าเนื้อหาที่ท่านนำแสดงในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางที่ผิด) ของบุคคลอื่นใด

ท่านรับทราบและเข้าใจว่า บรรดาข้อมูล, ตัวอักษร, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, วิดีโอ, ข้อความ, หรือสิ่งที่สื่อความหมายในลักษณะอื่นๆ ไม่ว่าจะโพสท์โดยเปิดเผยต่อสาธารณะและที่สื่อสารกันเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด, โพสท์, อีเมล์, ส่ง หรือนำมาสู่เว็บไซต์

ก่อนนำขึ้นแสดงในเว็บไซต์ สศส. อาจตรวจสอบเนื้อหาของท่านก่อนหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม สศส. มีสิทธิ (แต่มิใช่หน้าที่) ที่จะตรวจสอบ, ปฏิเสธ หรือย้ายเนื้อหาใดๆ ของท่านที่ปรากฏในเว็บไซต์ด้วยดุลยพินิจของ สศส. แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ สศส. ยังมีสิทธินำเนื้อหาของท่านออกจากเว็บไซต์ หากเนื้อหานั้นขัดต่อข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่น โดยสิทธิดังกล่าวนี้ไม่จำกัดการใช้สิทธิที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ท่านตกลงว่าจะตรวจสอบการใช้เนื้อหา ซึ่งรวมถึงความถูกต้อง, ความครบถ้วน และความเป็นประโยชน์ของเนื้อหา และท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านยังรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่จัดทำโดย สศส. หรือที่มีการส่งมอบให้แก่ สศส. ไม่อาจยึดถือได้

การใช้เว็บไซต์

ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้

 • อัพโหลด, โพสท์, ส่ง หรือจัดหามาให้ ซึ่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย, เป็นอันตราย, ข่มขู่, มีความรุนแรง, คุกคาม, สร้างความสับสน, ใส่ร้ายป้ายสี, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, หมิ่นประมาท, ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, สร้างความเกลียด ชัง, ส่งเสริมการแบ่งแยกสีผิวและเชื้อชาติ หรือไม่สมควรด้วยประการอื่นๆ
 • อัพโหลด, โพสท์, ส่ง หรือจัดหามาให้ ซึ่งเนื้อหาหรือภาพที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ หรือไม่เหมาะสมหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • จงใจกรอกข้อมูลเท็จในช่องที่ต้องกรอกเมื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์
 • อ้างตนเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นใด หรือกล่าวเท็จหรือแอบอ้างว่าตนมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรหนึ่งๆ
 • ปลอมแปลงหัวกระดาษ หรือดัดแปลงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเนื้อหาใดๆ ที่นำมาแสดงไว้ในเว็บไซต์
 • อัพโหลด, โพสท์, ส่ง หรือจัดหามาให้ ซึ่งเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิใช้ ไม่ว่าจะโดยกฎหมาย, สัญญา หรือโดยการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
 • อัพโหลด, โพสท์, ส่ง หรือจัดหามาให้ ซึ่งเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของของบุคคลใดก็ตาม
 • อัพโหลด, โพสท์, ส่ง หรือจัดหามาให้ ซึ่งเนื้อหาอันไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต ในรูปของสิ่งโฆษณา, สิ่งประชาสัมพันธ์, อีเมล์ไม่พึงประสงค์, จดหมายลูกโซ่, จดหมายเชิญชวนแบบ pyramid scheme หรือการโฆษณาจูงใจในรูปแบบอื่นใด ยกเว้นแต่ในส่วนของเว็บไซต์ที่จัดไว้ให้สำหรับการนี้โดยเฉพาะ
 • อัพโหลด, โพสท์, ส่ง หรือจัดหามาให้ ซึ่งเนื้อหาที่มีไวรัส หรือรหัส, ไฟล์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน, ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
 • เป็นดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ สศส. ที่จะกระทำการใดๆที่เห็นว่าทำให้ระบบต้องหรืออาจจะต้องรองรับข้อมูลในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือ เกินพอดี หรือกระทำการที่ทำให้ผู้ใช้คนอื่นมีความขัดข้องด้านความเร็วในการใช้ เว็บไซต์จนไม่อาจได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
 • แทรกแซงหรือรบกวนการบริการ, เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด, ขั้นตอน, นโยบาย หรือกฎระเบียบของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์
 • ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับท้องถิ่น, จังหวัด, ประเทศ หรือกฎหมายสากล หรือกฎระเบียบใดๆ ที่มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับกฎหมาย
 • โอนรหัสผู้ใช้ของท่านให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม จาก สศส.
 • ติดตามรบกวนหรือคุกคามผู้อื่น
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นในลักษณะที่ เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมหรือการกระทำต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลในการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ บางอย่างเกี่ยวกับท่านอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็ม

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์ของ สศส. มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลของ สศส. บริการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นนี้ สศส. จัดให้มีไว้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น สศส.ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์อื่น หรือในเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อื่นอีกต่อหนึ่ง หรือในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง, เนื้อหา, คุณภาพ หรือความทันต่อเหตุการณ์ของเนื้อหาใดๆ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า สศส. เห็นชอบ, สนับสนุน หรือเกี่ยวพันกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น สศส. ไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นใดได้รับ อันเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ หรือเป็นผลของการเชื่อมโยงเว็บไซต์ ท่านควรตรวจสอบตามที่ท่านเห็นจำเป็นและสมควรก่อนทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเหล่านี้

นโยบายการใช้เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ดมีขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ติดต่อและสนทนากัน ผู้ใช้เว็บบอร์ดทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างสุภาพชน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่โปร่งใสและเปิดกว้างสำหรับการติดต่อสื่อสารในหมู่ สมาชิก สมาชิกที่ต้องการติดประกาศเนื้อหาบนเว็บบอร์ดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ เว็บบอร์ด สศส. จัดให้ในเว็บไซต์มีพื้นที่สำหรับนำเสนอเนื้อหาต่างๆ แก่ส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ในเว็บไซต์ โดยให้สมาชิกมีโอกาสนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์และความคิดเห็นของตนแก่ สมาชิกคนอื่นๆ

เนื้อหาที่นำแสดงหรือตรวจทานแก้ไขโดยสมาชิก ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่นำเนื้อหานั้นมา โพสท์ไว้ในเว็บไซต์ เนื้อหาทั้งหมดที่โพสท์ไว้ในเว็บไซต์จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทุกด้านของข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายการใช้เว็บบอร์ด การใช้ข้อมูลเท็จในการลงทะเบียนหรือการสร้างบัญชีหลายบัญชี เพื่อใช้สนทนาในเว็บบอร์ดด้วยวัตถุประสงค์ที่จะขัดขวางรบกวนหรือเพื่อหลบ หลีกการตรวจพบ อาจทำให้บัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถูกระงับหรือถูกยกเลิกเป็นการถาวร

สศส. ไม่อนุญาตให้มีการนำสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฏหมายมาติดประกาศไว้ในเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา การฝ่าฝืนนโยบายนี้อาจมีผลให้ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผลจากมาตรการ ต่างๆ อาทิ การจำกัดหรือการนำเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ การจำกัดสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของบัญชี และการระงับหรือยกเลิกบัญชี

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการดาวน์โหลดและข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์ ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกฏหมาย และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเนื้อหา ถือเป็นของ สศส. หรือเป็นสิ่งที่ สศส. ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรืออยู่ภายใต้การจัดการดูแลของ สศส.

ท่านรับทราบและยอมรับว่า สศส. ได้ออกแบบเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะตัวอักษร, เนื้อหา, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เสียง และกราฟิกที่อยู่ในเว็บไซต์) ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อนำเสนอเว็บไซต์ด้วยรูปแบบและรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ สศส. ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมาย สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และ/หรือสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของ และกฎหมายแห่งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Thailand Creative & Design Center), ตัวย่อ สศส. หรือ CEA, เครื่องหมายของ สศส. และชื่อผลิตภัณฑ์หรือตราผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ สศส. ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ สศส. สำหรับเครื่องหมายการค้า, ชื่อการค้า, เครื่องหมายการบริการ, ชื่อผลิตภัณฑ์ และตราผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดที่มีแสดงไว้เป็นไปเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น และเพื่อประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ โดยไม่ได้มีเจตนาละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

เว้นแต่จะระบุเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใด, ไฟล์หนึ่งไฟล์ใด หรือเอกสารหนึ่งเอกสารได้ที่อยู่ในเว็บไซต์ไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ท่านสามารถชม, ดาวน์โหลด, อัพโหลดเนื้อหาดังกล่าวได้เฉพาะในส่วนที่กำหนดไว้ของเว็บไซต์เท่านั้น และสามารถพิมพ์เนื้อหานั้นได้เพียงหนึ่งชุดเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงกำไร โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องคงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทั้งหมดที่บ่งบอก ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหานั้นๆ เอาไว้ ท่านจะต้องไม่คัดลอก จัดเก็บ หรือดาวน์โหลด (ไม่ว่าในรูปของสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ ได้อีก), ส่ง, จัดทำ, กระจายเสียง, ตีพิมพ์, ทำซ้ำขึ้นใหม่, ทำเลียนแบบ, จัดแสดง, เผยแพร่, ขาย, ให้อนุญาต, ให้เช่า หรือถ่ายโอนเนื้อหาส่วนใดก็ตามให้แก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์โดยตรงทางการค้าหรือเพื่อผลกำไร หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สศส. เสียก่อน สศส. ขอสงวนสิทธิในสิทธิอื่นใดที่ไม่ได้อนุญาตไว้ในที่นี้

การฝ่าฝืน

สศส. มุ่งหมายให้เว็บไซต์มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบถึงปัญหา, เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการกระทำต่างๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายที่กำหนดไว้

สศส. อาจจำกัด ระงับ หรือยกเลิกการบริการและบัญชีของผู้ใช้, ไม่อนุญาตให้มีการเข้าเว็บไซต์ของ สศส. จากเว็บไซต์บางเว็บไซต์, นำเนื้อหาออกจากระบบ และใช้มาตรการทางเทคนิคและทางกฎหมายเพื่อมิให้ผู้ใช้บางรายเข้าใช้เว็บไซต์ หาก สศส. เห็นว่าผู้ใช้เหล่านั้นสร้างปัญหา หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย หรือกระทำการอันขัดต่อนโยบายต่างๆ ทั้งนี้มาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่เป็นการจำกัดการใช้มาตรการแก้ไขอื่นๆ สศส. ขอสงวนสิทธิในมาตรการเยียวยาบรรเทาความเสียหายทั้งหมดเท่าที่กฎหมายอนุญาต สำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สศส. และถือว่า สศส. รวมทั้งผู้บริหาร, กรรมการ, ตัวแทน, หน่วยงานในเครือ, ผู้ร่วมทุน และพนักงานของ สศส. ไม่ต้องรับผิดในข้อฟ้องร้องหรือข้อเรียกร้องใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสมสำหรับว่าจ้างทนาย) โดยบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการที่ท่านกระทำผิดข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น

ความไม่รับผิด

เว็บไซต์นี้เพียงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้นักออกแบบ, ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ผลิต ได้พบปะและร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สศส. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันทำงานของนักออกแบบ, ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ผลิต สศส. ไม่รับรองคุณภาพ, ความปลอดภัย, ความถูกกฎหมาย และความถูกต้องเป็นจริงของเนื้อหาที่โพสท์อยู่ในเว็บไซต์ อีกทั้งไม่รับรองความสามารถในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบุคคลต่างๆ

เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดย สศส. หรือส่งมอบให้แก่ สศส. เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ในการเผยแพร่ข้อมูล อาจมีข้อผิดพลาดจากคนหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการจงใจโดยมิชอบหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้า, ข้อตกหล่น หรือข้อผิดพลาดในเนื้อหา ดังนั้น สศส. จึงไม่รับรองในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา สศส. ได้รับเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ และไม่ทำการรับรองใดๆ ทั้งสิ้นในเนื้อหานั้นๆ สศส. ไม่รับรองและไม่รับประกันต่อท่านและบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับเว็บไซต์และเนื้อหา ในเว็บไซต์ ทั้งโดยเปิดเผย, โดยนัย และโดยกฎหมาย การไม่รับรองและไม่รับประกันนี้ครอบคลุมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะความถูกต้อง, ความทันต่อเหตุการณ์, ความครบถ้วน, ความเป็นปัจจุบัน, ความไม่ล่วงละเมิดสิทธิ, ความสามารถในการซื้อขายได้ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดๆ และการไม่รับรองและไม่รับประกันที่เกิดจากการนำไปใช้, การปฏิบัติ, การซื้อขาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย สศส. จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดในผลที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือความไม่ครบถ้วนใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ สศส. จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมหรือที่มิใช่เพราะ ความประมาทเลินเล่อของ สศส. ในการจัดหา, รวบรวม, แปลความหมาย, ตรวจทาน, เขียน, รายงาน หรือนำส่งเนื้อหาใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ สศส. จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด ในข้อฟ้องร้องใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ สิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจหรือกระทำไปแล้วโดยเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าว และ สศส. จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด ในค่าเสียหายทุกประเภท (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ค่าเสียหายโดยตรง, ค่าเสียหายสืบเนื่อง, ค่าเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ, ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายโดยอ้อม) แม้ว่า สศส. จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าวนี้แล้วก็ ตาม

ความสัมพันธ์

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ไม่ก่อให้เกิดและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน, หุ้นส่วน, กิจการร่วมค้า, นายจ้าง-ลูกจ้าง หรือผู้ขาย-ผู้ซื้อแฟรนไชส์

การแก้ไขเพิ่มเติม

สศส. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเว็บไซต์และข้อตกลงการใช้บริการได้ตลอด เวลา โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบก็ได้ โดยไม่มีภาระผูกพันต่อผู้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ หรือบุคคลอื่นใด หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

อื่นๆ

 • นโยบายทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการนี้
 • ชื่อหัวข้อต่างๆ มีไว้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้จำกัดขอบเขตของเนื้อหาส่วนดังกล่าวแต่ประการใด
 • กรณีที่ข้อกำหนดใดในข้อตกลงการใช้บริการนี้กลายเป็นโมฆะหรือ บังคับใช้ไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตที่ถือว่าเป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ โดยไม่ทำให้ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือไร้ผลบังคับใช้ตามไปด้วย
 • การที่ สศส. ดำเนินการล่าช้าหรือไม่ได้ดำเนินการใช้สิทธิใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงของท่านหรือบุคคลอื่น ไม่ถือว่า สศส. สละสิทธิดังกล่าว หรือในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันหรือที่เกิดขึ้นต่อมาใน ภายหลัง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้การใช้บังคับและตีความตาม กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ท่านยินยอมต่ออำนาจการพิจารณาคดีของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยในการดำเนิน คดีหรือแก้ไขข้อพิพาทใดๆ