Charm Thai

About Project

วิชา Creative Alphabet Design การออกแบบตัวอักษรเชิงสร้างสรรค์ ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา สุวรรณศรี Concept : นำส่วนประกอบส่วนหนึ่งของต้นกล้วย คือ ใบ ซึ่งคนโบราณนิยมนำมาทำเป็นภาชนะแทนจาน ชาม ใช้ห่อ ปกคลุม ล้วนเกิดจากความละเมียดละไม ทั้งความคิดและการประดิษฐ์ โดดเด่นทั้งทางด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรของประเทศเพื่อนำเสนอสู่สากล จึงเลือกใช้เป็นวัสดุที่นำมาพับ ขัดกันไปมาให้เกิดเป็นตัวอักษร

Project DetailDrafting & Process

Share this Project !

More Portfolio

by Monpriya Phanyuen view more