One On One Course #ทีมรุ่นใหญ่

About Project

เรียนดนตรีแบบตัวต่อตัวเพื่อสร้างทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ โดยครูจะออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการร้องเพลงออกงานสังคม หรือเล่นเป็นงานอดิเรก และสอนโดยเน้นความเข้าใจในดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอด เช่น การทำ cover เพลง, การแต่งเพลงของตนเอง และการทำ concert ของตนเองได้

Project Detail

Share this Project !

More Portfolio

by PLAY LOUD Academy view more