Brand identity Local Cotton dye โนนปลาฝา

About Project

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านโนน(โนนปลาฝา) ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แหล่งเรียนรู้ชุมชน การสาธิตการฝ้าย การถักทอผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนของนิสิต นักศึกษา นักเรียน เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป สร้างความเข้มแข็งของสังคม ให้รากฐานทางวัฒนธรรมดำเนินไปอย่างมีระบบแบบแผน นำไปสู่การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ?#?ทุนทางวัฒนธรรม? ?#?เศรษฐกิจสร้างสรรค์? ?#?แหล่งเรียนรู้ชุมชน? ชมภาพ https://goo.gl/hpPjVR HEADDEE? 2015 ? Copyright all rights reserved. Mr. Pisit Noiwangklang

Project Detail