Furniture design

Concept Project

About Project

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

Project Detail

โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากแกนกระดาษและกระดาษลัง
ออกแบบโดยไม่ใช้ตะปูในการประกอบ
และเพิ่มรางเลื่อน เพื่อเป็นฟังก์ชั่นการเก็บของ


หรืออาจใช้เป็นการวางกระถางปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มความรื่นรมย์และสะดวกต่อการจัดระเบียบ


Styling Reference

Styling Tags
recycle minimalist
Other Tags
furniture chair
Share this Project !

More Portfolio

by pentaa view more