Ki Stool

About Project

Minimalist Chair

Project Detail

"Ki" หนึ่งในคอลเล็คชั่นเก้าอี้ชุดแรกจาก Gist the Gap

ถูกออกแบบขึ้นจากแก่นของความเรียบง่าย เพื่อสอดคล้องกับสาระสำคัญของเฟอร์นิเจอร์ คือ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน ไม่เรียกร้องความสนใจมากจนเกินไป แต่มองเมื่อไหร่ก็ไม่มีเบื่อ

ทุกสิ่งทุกอย่างจึงถูกออกแบบมาเพื่อสอดคล้องกับแก่นที่เราตั้งไว้ เมื่อการใช้งานยาวนาน สิ่งที่สำคัญไม่แพ้วัสดุที่แข็งแรง ก็คือการออกแบบที่อยู่เหนือกาลเวลา

 

Styling Reference

Category Tags
Furniture
Styling Tags
Minimalist
Share this Project !

More Portfolio

by Nithi view more