MARBLE x COLLAGE screen

Published / Produced Project | Custom Made | published

About Project

โปรคเจคนี้เกิดจากการทดลองผสมงานสไตล์ ART เข้ากับเทคนิค screen เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบสีใหม่ ๆ ที่เอกลักษณ์เฉพาะและเพียงชิ้นเดียว  ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน (เช่น เสื้อยืด, กระเป๋า)

Project Detail

ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างงานสกรีนบนเสื้อ

Drafting & Process

Additional Document

Share this Project !