C-Center (design proposal)

About Project

C-Center (design proposal)

Project Detail

         การออกแบบพื้นที่สำนักงาน ในอาคารลักษณะตึกแถว โดยทดลองนำเสนอแนวทางการตกแต่งแบบประหยัด เช่นการใช้พื้นเดิมของอาคาร ทำให้มีลวดลายที่เป็นจุดเด่น   ได้พอสมควร และนำเสนอการวางผังแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา  กับการวางแบบที่อิง, แปลงจากสัญลักษณ์ขององค์กรมาจัดพื้นที่ ทำให้พื้นที่ดูแปลกตา แต่ทว่ายังคงใช้งานได้ด๊เช่นแบบปกติ
 


Share this Project !

More Portfolio

by NAR Architects view more