“การศึกษาลวดลายปูนปั้น วัดอุโปสถาราม" จังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

Concept Project

About Project

มรดกวัฒนธรรมวัดอุโปสถารามจากลวดลายปูนปั้น วัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานี

Project Detail

อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรี เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เป็นเมืองผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวไปภาคเหนือ น้อยคนนักจะรู้จักและเคยสัมผัสบรรญากาศเงียบสงบ อบอุ่นไปด้วยวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน ประเพณีและขนบธรรมเนียนที่ยังคงรักษาไว้ในรูปแบบดั่งเดิม มีศิลปะเก่าแก่ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปถึงศิลปะที่รังสรรค์มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น “วัดอุโปสถาราม” หรือที่คนอุทัยธานีเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดโบสถ์” เดิมทีมีชื่อว่า “วัดโบสถ์มโนรมย์” ถือเป็นจุดหมายตา(Landmark) ของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง มีวิถีชีวิตชาวแพแบบโบราณรายล้อมด้านหน้าวัด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จากฝั่งตลาดสดเทศบาลจะมีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโปสถารามได้ เป็นศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองอุทัยธานีมาช้านาน มีศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่วิจิตรงดงาม สถาปัตยกรรมภายนอกเป็น “เจดีย์สามสมัย” ที่มีลักษณะแตกต่างตั้งเรียงรายอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน บริเวณภายนอกวัดอุโปสถารามอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส คือ มณฑปแปดเหลี่ยมสีขาวสถาปัตยกรรมทรงยุโรป สัญลักษณ์โดดเด่นของวัดอุโปสถาราม โดยหลวงพิทักษ์ภาษา(บุญเรือง พิทักษ์อรรณนพ) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 เพื่อถวายแด่ พระสุนทรมุนี(จัน) หรือพระครูอุไททิศธรรม ผู้เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีในช่วงรัชกาลที่ 5 มีลักษณะผสมผสานแบบตะวันตก จีน และไทยเข้าด้วยกันได้อย่างวิจิตรกลมกลืน บนผนังด้านนอกตามซุ้มประตูหน้าต่างประดับด้วยลวดลายปูนปั้นอันอ่อนช้อยลักษณะคล้ายไม้เลื้อย มีพระพุทธรูปปางถวายเนตสลักนูนสูงอยู่ด้านนอกอาคาร ประกอบไปด้วยหงส์ฟ้าและนกกระสา ถือเป็นงานศิลป์แห่งแผ่นดินที่ทรงคุณค่าของชาวจังหวัดอุทัยธานี

นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ง่าย นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จะสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสัมผัสถึงสุนทรียศาสตร์ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากช่างปราณีตศิลป์ในอดีตโดยผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเครื่องหนัง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับบุคคลในท้องที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองต่อไปได้

 

Styling Reference

Drafting & Process

Category Tags
Accessories Fashion
Other Tags
leather embroider
Share this Project !

More Portfolio

by Naddawadee view more