Traditional Motif on Modern Forms

Concept Project

About Project

Motifs / Patterns จากการต่อยอดงานปักไปสู่รูปแบบที่ใช้งานได้กว้างขึ้น

Project Detail

งาน Motif / Pattern Design ที่ใช้การสร้างMotifจากงานฝีมือเช่นการปักดิ้นไทยและการปักสไตล์ตะวันตก ทำมาผ่านกระบวนการดิจิตัล วางซ้ำและจัดวางใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่กว้างขึ้นและหลากหลายเช่น การนำมาทำเครื่องประดับ กระเป๋าของใช้ ใช้เป็นลวดลายของการออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยกระบวนการผลิตสมัยใหม่เช่น การพิมพ์ระบบดิจิตัล ทำให้งานฝีมือถูกต่อยอดไปในรูปแบบอื่นๆมากมายขึ้น


ลวดลาย Motif ต้นแบบจากงานปักดิ้นทอง
ตัวอย่าง ลวดลายที่ผ่านการจัดวางใหม่ เป็นPattern สำหรับนำไปใช้สร้างสรรงานรูปแบบต่างๆ
ตัวอย่าง Pattern เป็นปกสมุด
ตัวอย่าง Pattern พิมพ์ดิจิตัลเป็นกระเป๋า Clutch
ตัวอย่าง Motif เป็นเครื่องประดับ


Styling Reference

Drafting & Process

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by Live Life Detail view more