141 DIY

About Project

เราอยากเห็นเด็กๆ ได้เล่นจินตนาการบนของเล่นไม้ง่ายๆ ที่เขาได้ลงมือสร้างมันขึ้นมาเอง ทั้งขัด ระบายสี ประกอบ สร้างสรรค์ และยังรู้จักคุณค่าแห่งการให้ด้วย เพราะ 141 DIY จะทำอีกชิ้นหนึ่งให้จิตอาสาขัดเระบายสีและมอบให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนในที่ห่างไกลด้วย

Project Detail

เราอยากเห็นเด็กๆ ได้เล่นจินตนาการบนของเล่นไม้ง่ายๆ ที่เขาได้ลงมือสร้างมันขึ้นมาเอง ทั้งขัด ระบายสี ประกอบ สร้างสรรค์
และยังรู้จักคุณค่าแห่งการให้ด้วย เพราะ 141 DIY จะทำอีกชิ้นหนึ่งให้จิตอาสาขัดเระบายสีและมอบให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนในที่ห่างไกลด้วย
Category Tags
Handicraft
Share this Project !

More Portfolio

by Komgrit view more