Smart City Connect

Concept Project

About Project

Mobile Platform  ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับสมารโซลูชั่นต่างๆ

Project Detail

“Smart City เปรียบเสมือนเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี จุดสำคัญ คือ การวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไร คือ ข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของจังหวัด/เมือง ที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ เมื่อหาเจอจึงนำเอาเทคโนโลยี Smart City เข้าไปเสริม ซึ่งการจะไปสู่ Smart City นั้น ต้องเริ่มจากการยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐกิจท้องถิ่นดีก็จะส่งผลให้เมือง/จังหวัดนั้นดีตามไปด้วย โดยจุดเริ่มต้นในการพัฒนาจะมุ่งเน้น ใน 3 ด้าน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน” การท่องเที่ยว, การเกษตรแปรรูป, สินค้าบริการท้องถิ่น
Styling Reference

Additional Document

Share this Project !