Galicia: Into the Heart of Fast Fashion

About Project

Creative Thailand

Project Detail

หากเอ่ยถึงกาลิเซีย (Galicia) แคว้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนในวันนี้ หลายคนอาจนึกภาพของการเป็นผู้นำของกลุ่มฟาสต์แฟชั่น (Fast Fashion) มากกว่าการเป็นดินแดนติดทะเลหรือเมืองที่ร่ำรวยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และอุดมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมจากยุคก่อน (อ่านต่อได้ที่นี่)

บทความ "เมืองสร้างสรรค์" ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Creative Thailand ฉบับเดือนกันยายน 2557

Category Tags
Creative City
Other Tags
NULL
Share this Project !

More Portfolio

by Kamolkarn view more