Graphic Design 1 ตำแหน่ง

Full Time | กรุงเทพมหานคร | 30 July 2017

Job Detail

Graphic Design 1 ตำแหน่ง

Job Description:   • รับผิดชอบงานด้านการออกแบบกราฟฟิคเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้า ให้สวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า และบริษัท ฯ   • รับผิดชอบในการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง สื่อทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ฯ   • รับผิดชอบการจัดทำ Artwork   • ถ่ายรูปสินค้าและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   • ประสานงานกับซัพพลายเออร์ ที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์


Qualification:   • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป   • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา Graphic Design หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคดีไซค์ได้ เช่น Adobe Photosshop , lllustrator ,Ms Offices, หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี   • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี   • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด ขยัน นำเสนองานได้ เข้าใจงานที่เป็น Concept   • มีประสบการณ์ในการทำสิ่งพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์

Additional Document

Share this Project !

More job

by ZENITH ENTERPRISE CO., LTD. view more