เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานกราฟิก (Junior – Middle Level)

Full Time | กรุงเทพฯ | 31 May 2017

Job Detail


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ออกแบบสื่อดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ อาทิเช่น E-Newsletter, E-Brochure, E-card, Interface Design หน้าเว็บต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสื่อดิจิทัล เพื่อใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรืองานออกแบบสื่ออื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่การเริ่มรับ Design Brief การออกแบบให้ตอบโจทย์และสื่อสาร การนำเสนอแบบกับทีมงาน การปรับแก้ และควบคุมระยะเวลาได้ตามที่กำหนดไว้จนถึงสิ้นสุดงาน เพื่อเตรียมไฟล์ส่งผลิต สามารถติดต่อและประสานงานกับทีมภายใน องค์การภายนอกและผู้ผลิตในการผลิตงานให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด
3. มีทักษะในการบริหารและจัดการโปรเจคต่างๆ ในระยะเวลาเดียวกันได้ พร้อมทั้งมีความเข้าใจใน Design Thinking เพื่อให้งานที่ออกมาแข็งแรง ตอบโจทย์ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และตอบสนอง กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ข่าวสาร ข้อมูลและเทรนด์ต่างๆ ได้อย่างดี
4. หากมีความสามารถด้านแอนนิเมชั่นขั้นพื้นฐานขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
1. อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้าน Graphic Communication Design / Computer Graphic หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Illustrator, Photoshop, In Design ได้อย่างดี

Contact info

Share this Project !