Cartoon stonepaint in the woodbox

About Project

Design free form of stone become cartoon stone by hand painting.

Project Detail

    แนวคิดในการออกแบบชิ้นงานแต่ละชิ้น ของ Is.ideastone คือ การประสานรูปร่างของตัวการ์ตูนน่ารักๆ ลงไปในรูปทรงอิสระของก้อนหินให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างเช่น รูปสัตว์ รูปคน หรือรูปสิ่งของต่างๆ เป็นต้น ด้วยการวาดภาพ ชิ้นงานของ Is.ideastone จึงมีความพิเศษตรงที่ ชิ้นงานแต่ละชิ้นจะมีหนึ่งเดียวในโลก ก้อนหินก้อนเล็กๆ ก็กลายเป็นงานศิลปะได้ และทุกคนสามารถเป็นเจ้าของก้อนหินที่มีค่าเสมือนกับงานศิลปะหนึ่งชิ้น

 

       การหารูปทรงของก้อนหินให้เข้ากับรูปร่างของตัวการ์ตูนเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก และสนุกทุกครั้งเมื่อได้ทำ ก้อนหินแต่ละก้อนมีความแตกต่างการโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น รูปทรง ขนาด และสี เพราะฉะนั้นในการออกแบบแต่ละครั้งจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวทั้งหมด เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

 

       Is.ideastone ให้ความสำคัญและทะนุถนอมชิ้นงานจนกว่าจะถึงมือลูกค้าเป็นอย่างดี จึงนำกล่องไม้มาเป็นแพคเกจสำหรับการ์ตูนหินของเรา ซึ่งก็เป็นเสมือนบ้านของเจ้าการ์ตูนหินและกล่องของขวัญสำหรับลูกค้าไปในตัว กล่องไม้ออกแบบขึันหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของตัวการ์ตูนของสตูดิโอแต่ละชุด เพื่อความสวยงามในการนำไปตั้งโชว์ หรือใช้แทนกล่องของขวัญได้เก๋ไก๋เลยทีเดียว

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by Isideastone view more