+

Matching Jobs & Portfoliosจับคู่งานและนักสร้างสรรค์

Matched "Product Design"

What’s New อัพเดทกิจกรรม ความรู้ใหม่

New Articles   View All Articles

Shared by TCDC

ร้านสะดวกซื้อสุดทันสมัย ร้านกาแฟบรรยากาศนั่งสบาย หรือร้านฟาสต์ฟู้ดที่เราคุ้นเคย นอกเหนือจากอาหารหรือสินค้าที่เราคาดหวังแล้ว สิ่งหนึ่งเบื้องหลังของบรรยากาศและการจดจำแบรนด์ต่างๆ เหล่านี้ได้นั้นเป็นเพราะการออกแบบที่ถูกคิดคำนึงมาเป็นอย่างดี Retail Design หรือการออกแบบร้านค้าปลีก มีบทบาทสำคัญในฐานะหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทำให้ผู้บริโภคประทับใจและทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้