+

Matching Jobs & Portfoliosจับคู่งานและนักสร้างสรรค์

Latest Jobs   View All Jobs

Matched "Other"

What’s New อัพเดทกิจกรรม ความรู้ใหม่

New Articles   View All Articles

Shared by TCDC

Creative Space Workshop : การบูรณะอาคารทางประว้ติศาสตร์จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้แนวทางการบูรณะอาคารทางประวัติศาสตร์ผ่านกรณีศึกษา TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ผ่าน 3 หัวข้อสำคัญ