+

Matching Jobs & Portfoliosจับคู่งานและนักสร้างสรรค์

Matched "Graphic Design"

What’s New อัพเดทกิจกรรม ความรู้ใหม่

New Articles   View All Articles

Shared by TCDC

แรกเริ่มเดิมทีคำว่า “จิวเวลรี่ร่วมสมัย (Contemporary Jewelry)” ดูเป็นคำที่เข้าถึงยาก เหมือนเป็นงานศิลป์ที่วางขายอยู่ในแกลอรี่ซะมากกว่า แท้จริงแล้วจิวเวลรี่ร่วมสมัยนั้นเป็นงานออกแบบที่ผสมผสานกับงานศิลปะในเวลาเดียวกัน