HOLKEN

About Project

HOLKEN แบรนด์อุปกรณ์สำหรับยึดจับในโรงงานระดับสากล

Project Detail

แบรนด์ดิ้งผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับยึดจับในโรงงานอุตสาหกรรม สร้างแบรนด์ใหม่เพื่อเน้นตลาดต่างประเทศจากเดิมที่เน้นตลาดในประเทศอยู่แล้ว จึงให้ความสำคัญต่อการภาพลักษณ์ที่ดูสากล น่าเชื่อถือเป็นมืออาชีพ สะท้อนบุคลิกของผู้เชี่ยวชาญ และยังต้องมีดีไซน์ที่ดูดีอีกด้วย

Styling Reference

More Portfolio

by ihapstudio BrandConsultant view more