กำแพงเคยปิดตัวเอง ตอนนี้ตัวกำแพงเข้าใจแล้ว

About Project

...คนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป...  จากไบเบิล  “และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน  เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” 2 โครินธ์ 5:15 THSV11   แต่เราเกิดมาเพื่อผู้อื่น และเดินบนความเชื่อนี้ด้วยความศรัทธาในความรักของพระเยซูคริสต์

Project Detail

Share this Project !

More Portfolio

by HelloiamJKstudio view more