Crazy Electric

Published / Produced Project | All | https://www.youtube.com/watch?v=Ue60W7E4090

About Project

โคมไฟที่มีลูกเล่น ไม่ใช่แค่โคมไฟ จากแนวความคิดทางเลือกในชีวิตคนเรามีมากมาย แต่อย่างน้อยจะต้องมีสักหนึ่งทางที่มันใช่

Project Detail

เกี่ยวกับแบรนด์

HANDLEwithClay Ceramics เป็นแบรนด์เซรามิกส์ทำมือ การสร้างสรรค์ผลงานเกิดจาก สิ่งแวดล้อมและ ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับผู้คน เติมเต็ม และเกิดเป็นสิ่งพิเศษในชีวิตของพวกเขาในทุกวันได้

แนวความคิด คือ ทำงานศิลปะที่มีฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ใช้ในทุกวัน อยากส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงาน รูปทรง สี และลวดลาย เอกลักษณ์ของงานแต่ละชิ้น จะมีพื้นผิวที่ขรุขระ ใส่เทคนิคการปัดสีลงบนชิ้นงานเพื่อให้ผลงานออกมาดูเก่า แต่มีความทันสมัยร่วมด้วย

เกี่ยวกับ Crazy Electric

สวิตซ์ไฟมากมายนี้สื่อถึงทางเลือกมากมายในชีวิตคนเรา อาจมีถูกบ้างผิดบ้าง แต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีสักทางที่มันใช่ เช่นเดียวกับโคมไฟนี้ที่สวิตซ์ไฟจะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่นำแสงสว่างให้

สวิตซ์บนโคมไฟมีทั้งของจริง และปั้นขึ้นมา งานชิ้นนี้จะเป็นสื่อกลางช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารกันระหว่างผู้คน เกิดบทสนทนา ปฏิสัมพันธ์กัน เป็น Conversation Piece และเป็นโคมไฟที่สวยงาม

Styling Reference

Drafting & Process

Share this Project !

More Portfolio

by HANDLEwithClay view more