Brain Wave: How Meditation Can Enhance and Elevate Your Mind

About Project

การวิจัยระบบสมองและการนั่งสมาธิ

Project Detail

นักวิจัยทางระบบประสาท (Dr.Sara W. Lazar) นักแสดงภาพยนต์ดังในอดีตที่เปิดโรงเรียนอนุบาลใช้กิจกรรมนั่งสมาธิและมีมูลนิธิของตนเองมาร่วม 30 ปี (Goldie Hawn) 2 ใน 4 คนที่มาให้รายละเอียดและประโยชน์ของกานั่งสมาธิและประโยชน์ของสมองที่ประเทศไทยเริ่มทำมาก่อนแล้วทั้งโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนสัตยาสัยของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งยังคงไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อแะวิธีคิดของผู้ปกครองเด็กคนไทยที่ยังคงใช้การให้ลูกเรียนพิเศษและติวโดยตรงเพื่อเข้าสู่โรงเรียนและมหาวิทยาัยกันฉละถือเรื่องการพัฒนาสมองและสมาธิเป็นเรื่องนอกกระแส  ลองชมคลิ๊ปครับ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wef2_y_jSqM


More Portfolio

by Dr.Thana Kitisrivorapan view more