Brain Sports Edutainment Academy: การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยด้วยการพัฒนาสมองสองซีกด้วยนวัตกรรมด้าน Gross- Fine Motor Skills

About Project

การอบรมกิจกรรมพัฒนาสมองสองซีก

Project Detail

            เชิญท่านเลือกปัญหาที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาวาระแห่งชาติ

             O  การเมือง

             O  เศรษฐกิจ

             O  การศึกษา

             O  การศาสนา

             O  การทหาร

             O  การคอรัปชั่น

             O  สิทธิมนุษยชน

             O  การบังคับใช้กฏหมาย

             O  ยาเสพติด

             O การค้ามนุษย์ ฯลฯ

                      ท่านจะเลือกบางปัญหาเพื่อมาแก้ไขเป็นอันดับต้นๆก็ไม่ว่ากัน แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ แม้จะทำพร้อมกันยิ่งไม่ง่ายใหญ่และเป็นงานที่ทำไม่มีจบสิ้น อุปมาคงเหมือนกับดินพอกหางหมูจนเป็นภูเขาไปแล้ว   จากการเฝ้ามองปัญหามาตั้งแต่ปี 2506 จนปัจจุบัน การแก้ปัญหาของบ้านเมืองก็วนในวังวนแห่งผลประโยชน์ของข้าราชการ พ้อค้า และนักการเมืองปีแล้วปีเล่า  คนที่ไม่มีผลกระทบคือนักธุรกิจที่ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง อีกทั้งมุ่งทำธุรกิจหรือรับราชการในตำแหน่งที่มีผลประโยชน์เพื่อกอบโกยเงินทองให่ได้มากที่สุด และถือว่าเงินคือพระเจ้าในการบันดาลสิ่งที่ปรารถนาได้ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน หรือการได้มาซึ่งตำแหน่ง การเป็นนายทุนการพนัน และยาเสพติด ดังที่ทราบกัน  ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ Brain Sports Edutainment Academy ไม่เข้าไปหาทางแก้ไข

                      สิ่งหนึ่งที่Brain Sports Edutainment Academy เข้ามาร่วมกับสำนักงานกิจกการเพื่อสังคม (สกส.)ตั้งแต่ปี 2554 โดยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554  คือ กีฬาบอลโต๊ะกลม (Round Table Ball) ที่ต้องการพัฒนาสมองทั้งสองซีกของเด็กไทย ซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติที่คนไทยจะเขียนหนังสือด้วยมือขวา แม้ว่าบางคนถนัดซ้ายยังต้องมาเขียนและใช้มือขวา เหตุนี้แสดงให้เห็นถึงคนไทยประมาณ 90 % มีการใช้สมองด้านซ้ายด้านเดียว แม้ว่าการใช้สมองด้านเดียวก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวได้ตั้งแต่โบราณแล้ว แต่จากการวิจัยในช่วง 15 ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(Brain-Based Learning:BBL) และ Brain Gym (Educational Kinesiology) และใน 5 ปีที่ผ่านมามีการวิจัยด้านระบบสมอง (Neurology)โดย Dr.Sara W. Lazar ของ Harvard พบว่า การฝึกสมาธิแบบพระในพระพุทธศาสนา และการฝึก Juggling (เป็นกิจกรรมที่เป็นการใช้การทำงานประสานกันของมือและตา: Eye-Hand Coordination)วันละ 30 นาที เป็นเวลา 3 เดือน ทำให้มีเนื้อสมองสีเทา (Gray Matter) เพิ่มขึ้นบริเวณสมองส่วนหน้าผาก (Frontal Lobe)  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับการสร้างกีฬาบอลโต๊ะกลมที่ใช้มือทั้งสองข้าง นอกจากนี้ Brain Sports Edutainment Academy ยังได้สร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นการฝึกการใช้มือทั้งสองข้างที่เกี่ยวข้องกับสมองทั้งสองซีกได้แก่ ฺBrain Electric Ring, Bottle Ball, Pendulum Ball, Hole in One, Cross Fingers และWheel Fingers  ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่การเล่นกีฬาบอลโต๊ะกลมที่สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กไทยได้เล่นกันทั้งประเทศก่อนที่จะส่งเสริมเป็นกีฬาสากลสู่นานาประเทศ นั้นหมายถึงเด็กไทยที่จะเป็นผู้ใหญ๋ในอนาคตอีก 20 - 30 ปีข้างหน้าที่มีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกโดยการใช้ทักษะกลไก ที่ผู้สอนจะต้องได้รับการฝึกเฉพาะ (แม้ว่าทางการแพทย์ ทางระบบประสาท ทางจิตวิทยาการศึกษา และการศึกษาปฐมวัยจะทราบถึงการทำงานที่มีหน้าที่ต่างกันของสมอง คือสมองซีกซ้ายเป็นทางด้านตรรกะ ความจำ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา การวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณญาณ  ป็นการต้านกระแสคนไทยส่วนซีกขวา เป็นทางด้าน ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา วินัย และคุณธรรม) 

                Brain Sports Edutainment Academy พยายามสื่อทุกวิถีทางในการทำให้ผู้ปกครองทราบเพื่อการพัฒนาสมองสองข้างในช่วงอายุ 1 - 12 ขวบเพื่อเป็นการเตรียมสมองทั้งสองซีกควบคู่ไปกับระบบการศึกษาปัจจุบัน ที่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษนอกเวลาเรียน ซึ่งถือเป็นการต้านกระแสความเชื่อของผู้ปกครองที่ลูกจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีมีชื่อเสียงสำเร็จออกมาทำงานที่มีค่าตอบแทนสุง โดยขาดจากการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นด้วยสติปัญญาของลูกๆหรือเด็กๆเอง และคนที่เข้าถึงแนวคิดแบบนี้จะมีอยู่ในสังคมที่ผู้ปกครองมีความพร้อมประมาณ 20% นอกนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้และอนาคตของประเทศอีก 80% ก็จะอยู่ในวังวนการแก้ปัญหาต่อไป 

                 ฺBrain Sports Edutainment Academy มีโอกาสเข้าไปเสนอผลงานของสกส.ที่มีงบประมาณสูงที่สามารถจะไปทำโครงการนำร่องใน 4 ภาค ฟรีจากเงินรางวัล แต่ไม่สามารถโน้มน้าวให้คณะกรรมการเห็นว่าปัญหาของประเทศไทยคือ "สมอง" (ที่ถูกให้เดินตามระบบการศึกษาของอเมริกาและยุโรป ในขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเองได้ศึกษาลึกลงไปในการนั่งสมาธิของพระพุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่สนใจ) เพราะส่วนใหญ่ก็จะมองถึงการนำเอาสิ่งเหลือใช้มาสร้างเป็นธุรกิจเพื่อสังคม  

                 ก็คงเหลือแต่ธุรกิจที่จะสร้างสังคมในอนาคตที่จะมองเห็นว่า หากประเทศเราจะพัฒนาทั้งระบบได้คงต้องไปเริ่มต้นที่ครอบครัวโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นของคนไทยเองพร้อมจัดทำคู่มือ มีดีวีดี ที่จะทำให้เข้าถึงได้  อย่างไรก็ตามทาง Brain Sports Edutainment ได้ทำกิจกรรมพัฒนาเด็กให้เปล่ากับโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อุดรธานีตั้งแต่ปี 2554 และได้เผยแพร่ให้กับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เชียงรายปี 2557 และปี 2559 ทำ MOU กับโรงเรียนอนุบาลสาธิตของมรภ.อุดรธานี และพร้อมจะจัดอบรมให้ผู้ปกครองที่สนใจที่รวมกลุ่มได้ 10 ครอบครัวทั่วประเทศไทย  

                เพราะปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือ......สมองไม่ได้พัฒนาทั้งสองซีก! 

                เชิญชมคลิ๊ปที่เกี่ยวข้อง

                https://www.youtube.com/watch?v=m8rRzTtP7Tc

               https://www.youtube.com/watch?v=CCRvZ0aDe_s

                ถ้าท่านต้องการให้บุตหลานของทานที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศไทยที่เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม และคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เริ่มพัฒนาสมองทั้งสองข้างด้วยมือของท่านเอง ณ บัดนี้ได้เลย สอบถามรายละเอียด ได้ที่

โทร 0906944114

                      

 

 

 

 

Additional Document

More Portfolio

by Dr.Thana Kitisrivorapan view more