ART PLAYER KIDS ART STUDIO ศิลปะสำหรับเด็กที่มากกว่า ด้วยการพัฒนาทักษะการคิดและใช้ชีวิต

16 October 2019 | TCDC | KNOW WHO

“ART PLAYER” ซึ่งเป็น Kids Art Studio เป็นสตูดิโอสอนศิลปะสำหรับเด็กที่ต้องการสร้างความแตกต่างและสไตล์ของตัวเองด้วยการคิดค้นหลักสูตรกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดเล่น เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับศิลปะ สตูดิโอมุ่งมั่นสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความสนุก และจินตนาการให้แก่เด็กๆ ด้วยหลักสูตรและกิจกรรมศิลปะที่เน้นพัฒนาด้านทักษะการคิด EF, ทักษะความคิดสร้างสรรค์ CBL รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมพวกเขาสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ในอนาคต

ก่อตั้งโดย ครูผึ้ง-ทัศนีย์พร สุวรรณเขตร์ คุณครูผู้มีประสบการณ์ในการสอนศิลปะมากกว่า 20 ปี ที่ริเริ่มก่อตั้งสตูดิโอสอนศิลปะเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาเพราะต้องการส่งเสริมหลักสูตรการพัฒนาทักษะโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง โดยให้เด็กที่เรียนนั้นมีทั้งความสุข ผ่านศิลปะที่ทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมทักษะชีวิต การคิด การพัฒนาสมอง เพื่อปลูกฝังเป็นรากฐานที่จะทำให้เด็กๆ นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ในอนาคต

ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/ART.PLAYER.TEACHER.PEUNG/

เนื่องจากจากประสบการณ์สอนที่ผ่านมา ที่ต้องเผชิญกับหลักสูตรแบบเดิม ทำให้มองเห็นช่องว่างของการพัฒนาหลักสูตรสอนศิลปะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ย่อมต้องการทักษะที่พัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ จึงได้เริ่มต้นเปิดสตูดิโอสอนศิลปะ ART PLAYER KIDS ขึ้นมา
 

หลักสูตรสร้างกระบวนการ 4 กิจกรรมศิลปะพัฒนา EF

สำหรับเด็กเล็กช่วงอายุวัย 3-9 ปี จะได้เรียนในหลักสูตร Kids Art : EF Course เพื่อฝึกทักษะการคิดและพัฒนาสมองส่วนหน้า ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพก็คือช่วงวัยก่อน 9 ขวบนั่นเอง โดยในระยะเวลา 1 เดือนจะมี 4 กิจกรรมเรียงตามลำดับ ได้แก่ 1) Art and Craft ลงมือทำงานฝีมือและงานศิลปะ เตรียมความพร้อมในทุกด้านในอนาคต 2) Art and Book เล่าเรื่องนิทาน เพื่อพัฒนาสมองส่วนหน้า พัฒนาการคิด เป็นการจับคู่เรื่องเล่าต่างๆ เข้ากับการทำศิลปะ เช่น เล่านิทานแล้วให้เด็กวาดภาพประกอบตามเรื่องเล่า 3) Art and Cooking การทำอาหารกับศิลปะ เพื่อฝึกฝนขั้นตอนกระบวนการคิด สร้างสมาธิ การรู้สึกรอคอย การอดทน การอยู่กับผู้อื่น เด็กๆ จะได้ลองวาดภาพในส่วนของเมนู เพื่อให้ลำดับขั้นตอนและมีการทบทวน และ 4) Play Art with Your Heart สร้างงานศิลปะตามความคิดอิสระ เสริมสร้างจินตนาการอย่างอิสระ โดยมีธีมกำหนดให้แต่ไม่จำกัดวิธี เตรียมอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการ

 

หลักสูตรเน้นเรื่อง CBL หรือวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning)

ครูผึ้งตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21 ช่วงเวลาที่โลกต้องการนำความคิดขยายผลจากสิ่งที่มีอยู่ เพื่อไปปรับดัดแปลงให้เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมา โดยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุด สำหรับกิจกรรมในหลักสูตรนี้แบ่งเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกัน โดยในสัปดาห์แรกเป็นการ Drawing การวาดรูปที่เน้นเรื่องของการคิดและสร้างสิ่งใหม่ให้ได้มากที่สุด ไม่ได้เป็นการสอนให้วาดภาพเหมือน แต่วาดวัตถุด้วยการให้คิดต่อ อย่างเช่นวัตถุเป็นกล่องเปล่า นักเรียนจะได้ลองจินตนาการต่อว่ากล่องนั้นจะเป็นอะไรหรือเติมอะไรเข้าไปได้บ้าง ทั้งยังมีการสอนทักษะในเรื่องของการวาดเส้นประกอบไปด้วยเช่นกัน ในส่วนของสัปดาห์อื่นๆ ก็จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและการทำแอนิเมชั่น

 

 

“ด้วยธรรมชาติของศิลปะสร้างความตื่นเต้นและความท้าทาย มีความพิเศษในตัวเองอยู่แล้ว เด็กๆ จะมีความสนใจและรู้สึกดีกับศิลปะ เหมือนตกอยู่ในภวังค์อัตโนมัติ ถ้าฝึกบ่อยๆ จะได้ซึมซับคุณค่าทางสุนทรียะของศิลปะไปอย่างเป็นธรรมชาติ พอเด็กได้ทำงานศิลปะจะมีการถ่ายโอนธรรมชาติระหว่างความเป็นศิลปะเข้ากับตัวผู้เรียนด้วยกระบวนการต่างๆ”- ครูผึ้ง

ครูผึ้งได้สอนหลักสูตรนี้เหมือนกับการทดลองเพื่อให้ได้ผลการสอน ข้อค้นพบหนึ่งคือเด็กที่เรียนที่ ART PLAYER นั้นมีความแตกต่างจากเด็กคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งมีความมั่นใจ ไม่กลัวว่าผิดหรือถูก กล้าที่จะลงมือทำ เพราะผ่านการเรียนการสอนด้วยเหตุผล ทั้งยังมีฟีดแบ็คจากผู้ปกครองที่พาลูกมาเรียนกับที่สตูดิโอศิลปะแห่งนี้ ว่าผู้ปกครองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัว เป็นพัฒนาการที่ค่อยๆ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะไม่ใช่แค่เรื่องทักษะวิชาการศิลปะ แต่สิ่งที่ได้รับคือเรื่องการเตรียมความพร้อม เรื่องของใจและทักษะชีวิต

ด้วยธรรมชาติของศิลปะสร้างความตื่นเต้นและความท้าทาย มีความพิเศษในตัวเองอยู่แล้ว มีความสนใจและรู้สึกดีกับศิลปะ เหมือนตกอยู่ในภวังค์อัตโนมัติ ถ้าฝึกบ่อยๆ จะได้ซึมซับคุณค่าทางสุนทรียะของศิลปะไปได้เลย พอใครไปเจอกับมันแล้วจะมีการถ่ายโอนกัน ด้วยกระบวนการต่างๆ ของตัวเอง

เรื่อง : กมลกานต์ โกศลกาญจน์

Category Tags
Design & Creativity
Share this Article !