Creative Space Workshop : Style Morphing โดย Ductstore the Design Guru

13 December 2013 | TCDC | KNOW WHO
เรื่อง : กมลกานต์ โกศลกาญจน์
ductstore.jpg

Ductstore the Design Guru ภายใต้การก่อตั้งและดูแลของ นนทวัฒน์ เจริญชาศรี คือบริษัทออกแบบที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ “กราฟิก” ทั้งหมด ไม่ว่าจะในสื่อสิ่งพิมพ์ สถาปัตยกรรมภายใน งานนิทรรศการ ฯลฯ ความสำเร็จของพวกเกิดขึ้นจากแนวทาง “สัญชาตญาณบนพื้นฐานของเหตุผล” นนทวัฒน์เองเชื่อว่านักออกแบบไม่ควรจำกัดตัวเองไว้ที่โจทย์ของลูกค้า (หรือสร้างกรอบว่าตัวเองเป็นนักออกแบบประเภทไหน) แต่สิ่งสำคัญคือการรู้อยู่เสมอว่าความถนัดของตัวเองคืออะไร และใช้ความถนัดนั้นสร้างสรรค์ผลงานให้เกินมาตรฐานที่ลูกค้าตั้งไว้

โจทย์ในเวิร์กช็อป Style Morphing ครั้งนี้เน้นไปที่การตีความแนวคิดและสไตล์ของวัตถุดิบตั้งต้น จากนั้นค่อยนำไปสู่การหลอมรวมสไตล์ที่แตกต่างและสร้างสมมติฐานใหม่ให้กับผลงานออกแบบ ซึ่งในการนี้นักออกแบบจำเป็นต้องกำหนดสไตล์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัจจัย 4 ข้อ นั่นก็คือ 
1) โจทย์ของลูกค้า
2) แนวคิดของแบรนด์
3) กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และ
4) โครงร่างของงานออกแบบนั้นๆ 

นนทวัฒน์ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทำงานกับภาพอ้างอิง (Reference) ของสไตล์ที่หลากหลาย อาทิเช่น Mamafaka, Karim Rashid, Suede, Marc Newson, Zaha Hadid, Jun Takahashi, Vivian Westwood, ฯลฯ โดยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแต่ละคนจะต้องค้นหาความหมายและแนวคิดสำคัญของแต่ละสไตล์ (ตามที่จับฉลากได้จำนวน 3 สไตล์) เพื่อนำมาผสมผสานกันเป็นงานออกแบบตามที่ตนเองถนัด 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการผสมผสานแนวคิดครั้งนี้มีความน่าตื่นตาตื่นใจและเปิดกว้างสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หน้าปกซีดี, ชุดกระเป๋าคู่กับรองเท้า, หน้ากาก, ตัวหนังสือ, หุ่นยนต์ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างการหลอมรวม “ใจความสำคัญ" เข้ากับ "จินตนาการ" และ "ความถนัด" ของนักออกแบบได้เป็นอย่างดี

นนทวัฒน์ปิดท้ายการเวิร์กช็อปครั้งนี้ว่า กระบวนการสร้างสรรค์อาจไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่ “ผลลัพธ์” เสมอไป สำคัญคือทุกคนได้เรียนรู้ถึง “วิธีการ” ในการเรียบเรียงความคิดและตีความวัตถุดิบ ซึ่งนักออกแบบเองก็ต้องฝึกที่จะสร้าง “เรื่องราวความขัดแย้ง” ให้เกิดขึ้นในตัวงานอันจะนำไปสู่ “ความไม่ธรรมดา” ที่ผู้คนจดจำได้ 

ข้อคิดปิดท้าย : ความท้าทายในงานออกแบบ คือ การคิดอะไรที่ไม่ใช่ความถนัดของตัวเอง เพราะความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนั้น อาจจะช่วยสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับผลงานก็ได้


_DSC0178.JPG

Style Morphing by Ductstore, the Design Guru
Writer : Kamonkarn Kosolkarn

Ductstore the Design Guru, founded and supervised by Nontawat Charoenchasri, is a design company that works with all kinds of ‘graphic’ work from printing media, interior architecture, to exhibitions, etc. Their success is owed largely to their ‘reason-based instinct’ principle. Nontawat also believes that designers should not limit themselves to client requirements. Rather than pigeonholing themselves as any specific types of designers, they should know their strong suits and learn to use them to exceed the expectations set by clients.

This workshop focused on the ability to interpret ideas and styles behind given materials as well as the ability to merge different styles and create new hypotheses for a product. However, in concocting new styles, four aspects that designers have to take into consideration include: 
1) Client requirements 
2) Brand concepts 
3) Target groups 
4) Design outlines  

Nontawat asked the participants to work with reference pictures of various styles by different designers such as Mamafaka, Karim Rashid, Suede, Marc Newson, Zaha Hadid, Jun Takahashi, Vivian Westwood, etc. The participants had to capture the meanings and key concepts of each style (out of three styles chosen by lot), and then combine them to create a design as per their expertise.

The outcomes of this workshop were exciting, resulting in a wide variety of products such as a CD cover, matching shoes and bag, a mask, a font, a robot, etc., all of which were good examples of a perfect combination between ‘core ideas,’ ‘imagination,’ and ‘personal expertise.’

Nontawat said at the end of the workshop that the goal of the creation process is not always set to the ‘outcome.’ The important part is that everyone gets to learn the ‘methods’ with which to organise ideas and interpret materials. Also, designers should practise creating ‘conflicts’ in their design work as they will lead to extraordinariness that will be etched in people’s memory.

Final suggestion
One of the biggest challenges in design is having to think about something that lies beyond our expertise areas. However, mistakes and imperfections cropping up in the process can give a new aspect to the work.

Category Tags
Graphic Design
Share this Article !