Creative Space Workshop : Crafts Innovation โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT)

05 August 2013 | TCDC | KNOW WHO
เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์
page.jpg

ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจสินค้าศิลปหัตถกรรม การจะสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่างให้ยั่งยืน (และจับใจผู้บริโภคได้ยาวนาน) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แน่นอนได้ เวิร์กช็อป “Crafts Innovation” ครั้งนี้ต้องการที่จะสร้างความตระหนักต่อคุณค่าของ “ศิลปะและภูมิปัญญาไทย” ในฐานะปัจจัยที่จะสร้างความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการไทยได้ 

คุณค่าเดิม เติมเสน่ห์ 
คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตศิลป์ (Craft Innovation Center) ได้นิยาม “นวัตศิลป์” ว่าหมายถึง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการออกแบบ ที่หลอมรวมกันจนเกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าใหม่ โดยตัวอย่างการนำแนวคิด “นวัตศิลป์” ไปใช้กับธุรกิจนั้น ได้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวอย่างธุรกิจไทยหลากหลายสาขา ซึ่งได้แก่ 
- พรมทอมือ “Rapeeleela” โดยคุณระพี ลีละสิริ ที่เน้นการทดลองเทคนิคใหม่และผสมผสานแนวคิดเรื่องวิถีชีวิตและธรรมชาติตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ
- เครื่องประดับถมเงิน “Proud Line” โดยคุณชาญเกียรติ มหันตคุณ นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของศิลปะ “การถมเงินแบบไทยโบราณ” และได้ผสานแนวคิดการออกแบบเข้ากับความเข้าใจในตลาดบริโภคร่วมสมัย 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า “บุษบา” โดยคุณบุศรา ทั่วสุภาพ อดีตนักออกแบบที่หันมาเอาดีกับธุรกิจผลิตภัณฑ์จาก “ผ้าขาวม้า” ผลงานของ
เธอมีจุดเด่นที่การประยุกต์วิถีชีวิตแบบไทยๆ เข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องไล่ตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ในเวิร์กช็อปครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนมีโอกาสเปิดประสบการณ์ด้านศิลปหัตถกรรมไทยผ่านการเขียน “ศิลปะลายรดน้ำ” กับอาจารย์ธานินทร์ ชื่นใจ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้คุณค่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ผ่านกระบวนการคิดและการผสมผสานเทคนิคใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว กระบวนการดั้งเดิมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” ให้รู้จักประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสวงหาวิธีที่จะอนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพ และพัฒนาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้ดีขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพ รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์อีก

DSC_1726.jpg

Crafts Innovation by the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (SACICT)
Writer: Patcharin Pattanabunpaiboon

In a midst of a strong competition of Arts and Crafts business these days, in order to create sustainable and unique identity (and captivate customers for long time), we need to combine traditional wisdom with modern technology and ensure the quality control of product development. The workshop "Crafts Innovation" intended to raise awareness of the value of "Thai art and wisdom" as a factor to create success for Thai entrepreneurs.

Enhance the charm of traditional values
Sakkachat Sivabovorn, a consultant of Craft Innovation Center, defined the word ‘Craft Innovation’ as the convergence of culture, way of life, creativity, innovation and design that bring about new value. The samples in using concept of ‘Craft Innovation’ through a variety of business fields in Thailand are as follows:
- "Rapeeleela" Hand-woven carpets by Rapee Leelasiri which focus on experimental techniques and a combination of ways of life and nature, starting from the process of materials production.
- “Proud Line” silver nielloware jewelry by Charnkiat Mahantakun, new generation businessman who sees the value of the art of “Thai ancient silver nielloware” and integrate his design concept with the understanding of modern consumer market.
- “Busaba” Pa-Kao-Ma product by Busaba Tuasupap, a former designer who turned to start business seriously with products from Pa-Kao-Ma (Thai-style loincloth). Her works have distinguished style by applying Thai way of life with the product design, no need to follow the fast-changing trend of the world.

In this workshop, all participants got a chance to experience the work of Thai art and craft through creating ‘Thai lacquer works’ with the master, ‘Thanin Chuenjai’. This is a perfect lesson for learning the value of ‘local wisdom’ through thinking processes and integrating of new techniques and contemporary society. This learning process not only helps developing ‘human resources’ to recognize how to apply technology with cultural heritage but it also helps seeking ways to preserve the value of handicraft and improve our local art and crafts to be better in terms of quality, style and packing.


Category Tags
Handicraft
Share this Article !