+

Know WHO


มุมมองใหม่ ที่แตกต่างจากธุรกิจออร์แกไนเซอร์ที่เราคุ้นเคย และนี่คือบทสรุปการสัมภาษณ์ วรวุฒิ ชุณหพงษ์ Founder & CEO ของบริษัท เวอร์นิตี้ จำกัด กับแนวคิด "สนุกศึกษาด้วยนวัตกรรม" ที่พลิกแนวคิดผนวกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว
“สร้างสรรค์งานออกแบบจากภายใน” เรียนได้จากห้องเรียนในชุมชน
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOWMost Read

จากปัญหาเกิดความไม่เข้าใจในบทบาทระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการ ความไม่ลงรอยที่อาจสร้างรอยร้าวเล็กน้อยจากเริ่มต้นจนบานปลายเป็นปัญหากว่างานจะจบโปรเจ็คต์ โดยเฉพาะกับปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ตลอดกระบวนการได้ผลลัพธ์กับที่คาดหวังไว้
จากปัญหาเกิดความไม่เข้าใจในบทบาทระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการ ความไม่ลงรอยที่อาจสร้างรอยร้าวเล็กน้อยจากเริ่มต้นจนบานปลายเป็นปัญหากว่างานจะจบโปรเจ็คต์ โดยเฉพาะกับปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ตลอดกระบวนการได้ผลลัพธ์กับที่คาดหวังไว้