+

Know WHO


TCDC Social Club ชวนสนทนาว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กับบริษัทที่มีทั้งเกษตรกรรม สุขภาพ เฟอร์นิเจอร์ สื่อสมัยใหม่ ไปจนถึงหุ่นยนต์
แนวคิดงานออกแบบเพื่อมวลชน (Inclusive Design) และกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Design Thinking) จึงกลายเป็นแนวทางการออกแบบที่ Beacon Interface ให้ความสนใจ โดยเริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชั่นส์การทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อให้เขามีความสะดวกและรู้สึกปลอดภัยผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นส์
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
Know HOWMost Read

จากงานเสวนา “ปัญหา นักออกแบบ VS ผู้ประกอบการ บนเส้นขนานแห่งความไม่เข้าใจ” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา การพูดคุยที่ล้วงลึกถึงข้อปัญหาต่างๆ ระหว่างผู้ประกอบการในฐานะผู้ว่าจ้าง และนักออกแบบในฐานะผู้ถูกว่าจ้าง สารพัดปัญหาจากความไม่เข้าใจและสื่อสารไม่ตรงกัน จะถูกคลี่คลายและนำเสนอทางออกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ นักกฎหมาย และผู้ประกอบการที่ผ่านประสบการณ์เมาอย่างโชกโชน รวมถึงมุมมองจากผู้บริหารของ  TCDC ที่มีต่อปัญหาเหล่านี้