+

Know WHO


ความน่าสนใจในงานของ ธนวัต ศักดาวิษรักษ์ หรือเบนซ์ ไม่ใช่เพียงแค่วิธีคิดในการสร้างงาน เรายังสนใจเขาในแง่มุมของการเป็นนักออกแบบที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์เป็นเส้นทางหลักในการสร้างแบรนด์ Bloody Hell Big Head
Wizes Corporation ฉีกรูปแบบหนังสือที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ และเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนด้วยภาพ (Infographic Book) กับหนังสือสังคมศึกษา สรุปบทเรียนในชั้นมัธยมปลาย พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) กว่า 14 ภาพ ที่ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการอ่าน
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 15 ร่วมกับ Thai AIM ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย
Know HOW


ความน่าสนใจในงานของ ธนวัต ศักดาวิษรักษ์ หรือเบนซ์ ไม่ใช่เพียงแค่วิธีคิดในการสร้างงาน เรายังสนใจเขาในแง่มุมของการเป็นนักออกแบบที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์เป็นเส้นทางหลักในการสร้างแบรนด์ Bloody Hell Big Head