Know WHO


จากความมานะและพยายามจนในที่สุด แบรนด์ KRIT BOUTIQUE ด้วยความหลงใหลในความเป็นพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ รวมถึงรากเหง้าของความเป็นไทย-ล้านนา โดยรากที่แตกออกไปก็ซึมซับเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคนั้นเข้าไปผสมผสานอีกทอดหนึ่ง เกิดเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค วัฒนธรรมของล้านนานับเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเหนือ ตั้งแต่เรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีไปจนถึงศิลปะการแต่งกาย
สิ่งแรกที่นักออกแบบไฟแรงทุกคนอยากจะทำก็คือการโชว์ของ อยากลงสนามจริง อยากให้คนชื่นชอบและยอมรับในตัวเรา” นั่นคือเหตุผลที่เธอเริ่มทำแบรนด์กับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน
21 May 2020
@TCDC

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 19 : AIM HIGH Blooming Asian Market ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 27 ราย


Know HOWMost Read