Know WHO


STUDIOKANDA ก่อตั้งโดยกานดา ตั้งตรงจิตร นักออกแบบที่ทำงานศิลปะส่วนตัวเคียงคู่กันไป จากเหตุการณ์ที่ในวันหนึ่งกานดาได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และค้นพบความชอบของตัวเอง
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความหมายของ Interactive Design และ Communication design พร้อมแนะนำนักออกแบบและสตูดิโอที่เข้าร่วมในกิจกรรมให้รู้จักกันมากขึ้น

  • DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 18 Let's Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย


Know HOWMost Read