ประกาศ เลื่อนสอบ และการเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63

05 May 2020 | Others | KNOW WHO

 

ประกาศ เลื่อนสอบ ก.พ. 63
การเปิดสอบภาค ก. หรือการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ปกติจะกำหนดสมัครสอบทุกปี ในช่วงเดือน มีนาคมและทำการสอบในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัครสอบเป็นบางช่วงแต่ก็จะทำการเปิดสอบเป็นประจำทุกปี ผู้ที่เตรียมตัวสอบก็จะเริ่มหาแนวข้อสอบ ก.พ. 63 หรือวางแผนศึกษาข้อมูลเลือกคอร์เลือกสถาบันติวสอบ

ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเปิดสอบ ก.พ. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ออกไป ดังนี้
        - การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563 เลื่อนออกไปก่อน
        - การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ จากเดิมกำหนด วันที่ 29 มีนาคม 2563  เลื่อนออกไปก่อน
        - การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากเดิมกำหนด วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เลื่อนออกไปก่อน
จากประกาศนี้ มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะพ้นไป ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63
สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ได้ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ ก.พ.ที่จะปรับใหม่ มีทั้งส่วนที่ปรับเปลี่ยนและปรับเพิ่มเติม โดยเริ่มใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดการปรับเปลี่ยนแปลง แนวข้อสอบ ก.พ. 63 มีดังนี้

1. แนวข้อสอบ ก.พ. 63 ส่วนที่เปลี่ยนแปลง
        - แนวข้อสอบ ก.พ. 63 แบบเก่า ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากเดิม ได้แก่ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
        - แนวข้อสอบ ก.พ.63. ปรับเปลี่ยนใหม่ เป็นวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ในวิชานี้จะประกอบไปด้วยการวัด 3 ด้าน ได้แก่
        1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
        2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
        3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2. แนวข้อสอบ ก.พ. 63 ส่วนที่ปรับเพิ่ม ได้แก่ วิชา ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งสามารถแบ่งได้ 6 หัวข้อ ดังนี้
        1. พระะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
        2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
        3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
        4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
        5. พระราชบัญญัติความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
        6. พระราชบัญญัติความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2563  มี 2 รูปแบบ
การเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2563 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil ผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น สำหรับรายละเอียดในการสมัครสอบแต่ละรูปแบบ มี ดังนี้
การรับสมัครแบบ e-Exam เป็นการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีศูนย์สอบจำนวน 9 ศูนย์สอบ มีรายละเอียด ดังนี้
        1. รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
        2. ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
               - ศูนย์สอบแบบ  e-Exam ทั้ง 9 ศูนย์ ได้แก่
               - สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี  
               - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ  
               - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
               - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 
               - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : ตึก S1 
               - มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
               - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 
               - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จ. สุราษฎร์ธานี 
               - มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 

การรับสมัครแบบ Paper & Pencil เป็นการสอบโดยใช้กระดาษ มีจำนวน 15 ศูนย์สอบ
สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้
        1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
        3. ระดับปริญญาตรี
        4. ระดับปริญญาโท
        5. ศูนย์สอบแบบ  Paper & Pencil ทั้ง 15 ศูนย์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่
               - กรุงเทพมหานครและนนทบุรี
               - นครปฐม
               - ปทุมธานี
               - พระนครศรีอยุธยา
               - ราชบุรี
               - ฉะเชิงเทรา
               - ชลบุรี
               - เชียงใหม่
               - พิษณุโลก
               - นครราชสีมา
               - อุดรธานี
               - อุบลราชธานี
               - ขอนแก่น
               - สุราษฎร์ธานี
               - สงขลา

การรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก
        - ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        - ส่วนกำหนดเปิดสอบในปี 2563 ต้องรอจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะผ่านพ้นไป ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. หรือการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และเพิ่มความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี แม้ในปี 2563 จะเลื่อนการเปิดสอบไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังมีแนวข้อสอบ ก.พ. 63 ออกมาจำหน่ายและศูนย์ติวสอบหรือสถาบันแนะแนวต่าง ๆ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ถือเป็นส่วนดีที่ช่วยให้ผู้สนใจสมัครสอบได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

ที่มา : https://gorporonline.com/articles/examination-postponement-and-changes-feb-63/