โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร 2563

17 January 2020 | Others | KNOW WHO

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร 2563

คุณสมบัติ
1. บุคคลภายนอกชาย + บุคคลภายนอกชาย โครงการใต้ (ไทย-พุทธ) + บุคคลภายนอกชาย โครงการใต้ (ไทย-มุสลิม)
- เพศชาย
- วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2545, 2546 และ 2547)
- บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2. นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) + ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
- รับจำนวน 30 อัตรา
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538 – 2544)
- บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
- ต้องทำคะแนนรวมให้ผ่านเกณฑ์ 50% คือได้ 350 คะแนน

อ่านเพิ่มเติมได้จาก https://main.nine100.com/rpca-2563/

Category Tags
Other
Share this Article !