Know WHO


ในเทศกาลออกแบบกรุงเทพ หรือ Bangkok Design Week 2019 ที่ทาง TCDC จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว
ถิ่น “อีสาน” เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่ามากวัฒนธรรม สามารถนำเอกลักษณ์เหล่านี้ไปสร้างแบรนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ที่อื่น

DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 4 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น   

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 18 Let's Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ไม่จำกัดรูปแบบงานหัตกรรม หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2562 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 35 ราย

Know HOWMost Read