ภักษาวิวัฒน์ (THE EVOLUTION OF VICTIM)

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/MonglongExhibition2017/photos/a.135370630343368.1073741834.106857473194684/136411143572650/?type=3&theater

About Project

ประติมากรรมที่สามารถใช้สอยได้

Project Detail

นางสาวชนนิกานต์ เชี่ยวสรรพกิจ
Chonnikarn Chiewsupphakij
Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.co">Cnkchiewsupphakij@gmail.com
preegongkong@gmail.com">preegongkong@gmail.com">preegongkong@gmail.com">preegongkong@gmail.com">preegongkong@gmail.com">preegongkong@gmail.com">preegongkong@gmail.com">preegongkong@gmail.com

ภักษาวิวัฒน์

ความหลากหลายของสรรพสิ่ง สร้างความแตกต่างของรูปแบบสัญชาติญาณการเอาตัวรอด ธรรมชาติได้เลือกสรรไว้แล้วว่า สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเท่านั้นถึงจะอยู่รอด การปรับตัวเพื่ออยู่รอดจึงมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าในการดำรงอยู่ ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้กวางเป็นตัวแทนการปรับตัวเพื่ออยู่รอดของเหยื่อในมุมมองของข้าพเจ้าที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่า ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากตัวตนอันเป็นธรรมชาติของตัวเอง ด้วยความต้องการของตนเองหรือสภาพแวดล้อมเป็นเหตุหรือปัจจัย

"The diversity of all things creates differences in the survival instincts. Nature has already set that only living creatures that evolve will survive. 
Thus, adapting to survive is very important for weaker creatures. I chose the deer to represent adaption for survival of prey. In my point of view, I think that weaker creatures must adapt to survive in conditions that are different from their own, because of personal want or the environment as a factor.
"

์ืno.1

Drafting & Process

Share this Project !