Richmantoy

About Project

การจำนนต่อสภาวะที่ผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิง เกล็ดบนตัวปลาเปรียบเสมือนเสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายหญิงสาว การขอดเกล็ดปลานั้นก็ไม่ต่างไปจากการที่หญิงสาวได้ถูกเปลื้องผ้าออก ยินยอมที่จะตกอยู่ในกำมือ

Project Detail
Category Tags
Photography
Share this Project !

More Portfolio

by Chopailin Phraibueng view more