ออกแบบเว็บไซต์โรงสีข้าว

Published / Produced Project | All | http://www.loetdamrongsiri.co.th

About Project

ผลงานจัดทําเว็บไซต์โรงสีข้าว

Project Detail

เป็นผลงานที่ทีมงาน WebsiteBigbang รับทําเว็บไซต์ราคาถูกให้กับลูกค้าในธุรกิจโรงสีข้าวในงบประมาณที่ไม่สูงเกินไป ความยากของการออกแบบเว็บไซต์โรงสีข้าวนั้นอยู่ที่ภาพจำว่าจะต้องเป็นโกดังใหญ่ๆ มืดๆ และทึบ ทางทีมงาน WebsiteBigbang ต้องการออกแบบทําเว็บไซต์ให้แตกต่างจากภาพจำ และทําให้ได้แนวคิดว่า เราต้องทําตรงกันข้ามกับภาพจำดังนี้

ทีมาของแนวคิดการออกแบบจัดทําเว็บไซต์โรงสีข้าว จากภาพจำของคนทั่วไปเมื่อนึกถึงโรงสีข้าาว ทําการกลับด้านทางความคิดในการออกแบบ ทําให้ได้แนวคิดการออกแบบจัดทําเว็บไซต์ดังนี้
1. โกดังมืด => ออกแบบจัดทําให้เกิดความรู้สึกสว่างโล่ง
2. โกดังทึบ => สร้างอารมณ์ของเว็บไซต์มีกว้างใกล ไม่เส้นขอบ

เมื่อได้แนวคิดต้นแบบของการทําเว็บไซต์ คือต้องทําให้เว็บไซต์สว่าง โล่ง กว้างไกล ไม่มีเส้นขอบกั้น ทางทีมงาน WebsiteBigbang จึงได้ทำการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างในรูปภาพด้านล่าง

ทีมงานทําเว็บไซต์ออกแบบมาได้ตรงกับแนวคิดต้นแบบที่คุยกันไว้ จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ไม่มีเส้นขอบกั้น จะใช้เป็นรูปภาพ ในการกำหนดขอบเขตของเนี้อหาแทนการใช้เส้นขึด เพื่อต้องการสร้างให้เกิดความรู้สึกโล่ง และเบา เรียบง่าย และส่วนสําคัญของแนวคิดการทําเว็บไซต์ คือออกแบบเว็บไซต์ให้มีความกว้างไกล ไม่ทึบ ทางทีมงานทําการออกแบบ Banner ส่วนหัวของเว็บไซต์ให้มีความรู้สึกกว้างไกล โดยการเลือกใช้ภาพมุมสูงของโรงสีข้าว เป็นการเปลี่ยนมิติ มุุมมองใหม่ ลบภาพจำเดิมๆ ของโรงสีข้าว

ผลสรุปของการออกแบบจัดทําเว็บไซต์ โรงสีข้าวนี้ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก เป็นการพลิกภาพจําของโรงสีข้าว แล้วนําเสนอมุมมองในมิติใหม่ โดยสื่อสารออกมาโดยใช้ภาพมุมสูง ทําให้เห็นถึงคามแตกต่าง จากความรู้สึกของคนทั่วไป ที่ไม่ค่อยได้เห็นภาพมุมสูงเท่าใดนัก และถือเป็นเว็บไซต์ที่มีการนําเสนอภาพมุมสูงของธุรกิจ ออกมาได้อย่างดี

สามารถเข้าดูเว็บไซต์จริงได้ที่ www.loetdamrongsiri.co.th

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more